Banjul riskerar att översvämmas

Klimatförändringar och dess efterverkningar är ett hett ämne och ett internationellt problem.

För Gambias del kan hotet från dessa klimatförändringar bli ytterst förödande.

Under torsdagen inleddes en workshop för att höja medvetenheten kring hotet dessa klimatförändringar utgör för Gambias sårbara kustregioner och dess samhällen. Initiativtagare och arrangörer för denna workshop är FNs utvecklingsprogram.

Francis Leity Mboge, fabriks-, byggnads- och infrastrukturminister i Gambia menade att stora delar av Banjul kan komma att hamna under vatten om havsnivå skulle stiga med en meter, till följd av klimat- och miljöförändringar. Förutom detta skulle en sådan höjning av vattnet innebära att 60 procent av den viktiga mangroveskogen, 33 procent av träskmarker och 20 procent av risfälten i landet skulle översvämmas och försvinna. Mboge påpekade sedan att en sådan förlust skulle leda till att landets viktiga risproduktion skulle minska.

Syftet med denna workshop och det fortsatta arbetet är att minska landets utsatthet genom att öka kustregionens anpassning till dessa kommande förändringar. Ett arbete som är speciellt viktigt i Gambia, då landet är ett av Afrikas mest utsatta då det kommer till effekter av miljö- och klimatförändringar.

Enligt Mboge är dagens väderförändringar troligen bara början och kommer med tiden att både öka och intensifieras. Perioder av torka, översvämningar och stormar kommer troligen bli både fler och längre. Detta samtidigt som de kustnära regionerna kommer få uppleva höjda havsnivåer och vattentemperaturer, något som i förlängningen bland annat kommer leda till översvämningar och erosion av jorden.

Mboge menade även att turismen och fiskeindustrin som är av ekonomisk vikt för landet kan komma att påverkas då dessa aktiviteter främst är belägna i de kustnära regionerna.

Izumi Morota-Alakija, representant från FNs utvecklingsprogram påpekade att forskning både i Gambia och internationellt tyder på att klimatförändringar i stor grad påverkar kustnära regioner, och då speciellt kustregioner på låg höjd med mangroveskog.

Gambias överlevnad som nation är hotade om inte effekterna orsakade av klimatförändringar noga kontrolleras och åtgärdas innan naturen tar överhand, sade Momodou B Sarr, direktör för det statliga miljöverket.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.

anna wedin

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...